Πυξίδα μας η ποιότητα

Πολιτική Ποιότητας

We believe that when caring, ambitious people come together, anything is possible. We stand up for and do what’s right. We challenge conventions to drive meaningful, positive progress for our clients, our industry, and our communities. While we have distinct and diverse skills and perspectives, we’re united in our endless quest to redefine what’s possible.
Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία Υαλοδομή Μαυρόπουλος Α.Ε.Β.Ε δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας υαλοπινάκων ασφαλείας, πολυστρωματικών υαλοπινάκων, διπλής υάλωσης, καθώς και διακοσμητικών τεχνοτροπιών σε επίπεδους υαλοπίνακες.

Η συνολική λειτουργία της εταιρίας διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Βασική φιλοσοφία

Βασική φιλοσοφία και στόχος της εταιρείας, μέσα από την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας, αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας

  • Η παραγωγή των προϊόντων, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της.
  • Η ικανοποίηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που άπτονται των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
  • Η απόλυτη κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρείας, όπως αυτές προσδιορίζονται μέσα από τις σχετικές συμβάσεις – συμφωνίες με πελάτες.
  • Η συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος των παραγομένων προϊόντων κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων μέχρι και την παράδοση στον πελάτη.
  • Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζεται από την εταιρεία, με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.
Our Commitments

We know that every decision has an impact

Safety

We will never compromise the safety of our people. Our goal is zero incidents and our lost time frequency rate is industry-leading.

Sustainability

We look beyond sustainable construction with a holistic approach to corporate social responsibility that addresses partners, people, projects, practices and places; our 5P Model.

Quality

We see projects through and proactively develop solutions to exceed expectations. Operational excellence instills quality principles that tangibly demonstrate success.

Our Core Values

Passion. Integrity. Hard work. Professionalism. Caring.

These core values have been with us since the beginning, and they’ve infused who we are and how we build. Nothing brings us more excitement than transforming the skyline — and we do it by setting our standards high, striving for the best, building trust, and lifting up the people around us.

Your next-generation construction partners